Akbar Badshah Ka Aik Wazir Berbal Tha, Aik Din Is Ne Badshah Se Kaha