Aleem Khan Ko Joota Lagnay Par Rana Sanaulllah Nay Aisa Bayan Day Diya Kay