Bhikki power plant starts generating electricity on trial basis

electric-bhikki-power-plant


newss