Imran Khan has morally won Panama case: Dr Shahid Masood

Nawaz-Sharif-vs-Imran-Khan