MQM London Kay Aham Leader Ki Laash Mil Gai, Saf e Matam Bich Gai