PML-N Jeet Kar Bhi Haar Gai, PTI Workers Ko Khush Kar Denay Wali Khabar