@ Q Ahmed Qureshi (7th January 2017) Islami Askari Ittehad Kya Karnay Ja Raha Hai..?