Raheel Sharif Grants His DHA Plot for Shaukat Khanum Memorial Hospital Karachi