Shiv Sena threatens Pakistani umpire Aleem Dar

Aleem Dar


MUMBAI: Hardline Hindu nationalist party Shiv Sena has threatened Pakistani umpire Aleem Dar to leave Indian.

aleem-dar-photoshop