Zainab Ki Post Mor-tem Report Manzar e Aam Par Aa Gai, Logon Ka Khon Khol Utha